สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


ตัวอย่างใบเสนอราคาสำหรับการยื่นซองประกวดราคา

 ตราประทับของบริษัท หรือ หน่วยงานเจ้าของงาน

 ข้อสังเกต

  • รายการใดที่ highlight  ไว้ เป็นรายการที่ผู้เข้ายื่นซองประกวดราคาต้องเป็นผู้กรอกเอง

  • ตัวเลขที่ปรากฏ 95 % เป็นตัวเลขที่ใช้ในการยื่นซองประกวดราคาจริง

  • รายละเอียดของรายการก่อสร้างเป็นสถานที่จริง แต่สถานที่ก่อสร้างไม่ได้ระบุเอาไว้

  • จุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ดูเป็นแนวทางประกอบการเรียนวิชาประมาณราคาก่อสร้าง

  • job item & job description เจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนด ทำให้การตรวจสอบและต่อรองราคาเป็นไปโดยง่าย

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร                พื้นที่ใช้สอย      1,680  ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.    xxxx
รายการที่  1 - 12
หมวดงานที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 งานดินและฐานราก 651,534.30  
2 งานโครงสร้าง 2,706,782.61  
3 งานปูนและงานตกแต่งผนัง 879,237.30  
4 งานทำผิวพื้น 140,920.00  
5 งานฝ้าเพดาน 175,200.00  
6 งานหลังคา 461,066.40  
7 งานประตู หน้าต่าง 720,100.00  
8 งานสี 547,410.00  
9 งานสุขภัณฑ์และท่อ 118,550.00  
10 งานไฟฟ้า 577,603.00  
11 งานครุภัณฑ์ -  
12 งานเบ็ดเตล็ด 28,700.00  
       
  รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง 7,007,103.61  
  ค่าดำเนินการ                               15.0  % 1,051,065.54  
  ค่ากำไร                                      12.5  %  877,344.87  
  ค่าภาษี                                        7.0  % 625,485.98  
 

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

9,561,000.00  

หมายเหตุ   ค่าดำเนินการ ภาษี และ กำไร  เจ้าของโครงการกำหนดให้ บางครั้งจะกำหนดเป็น  แต่ในบางโครงการจะกำหนดเป็น factor f  แทน


ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ

หมายเหตุ

จากแบบ บร. แผ่นที่ 10 / 12  รายการที่ 10 หมวดงานไฟฟ้า หัวข้อที่ 11  THW 350 SQ.MM  ทางบริษัทได้เสนอราคาโดยใช้  THW 35 SQ.MM  แทน  เนื่องจาก
MAIN ไฟฟ้า 100 AT  สามารถใช้สายไฟฟ้า  THW 35 SQ.MM  แทนได้ และในท้องตลาดไม่มีสายไฟ  THW 350 SQ.MM  จำหน่าย

ลงชื่อ.................................................................................................
บริษัท................................................................................................
ตำแหน่ง.............................................................................................
ตราประทับ.........................................................................................


หน้า 2

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  2 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 1  หมวดงานดินและงานฐานราก

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 เจาะสำรวจดิน Boring Test 2 จุด 13,000.00 26,000.00 - - 26,000.00  
2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.22 x 0.22 x 14.00 m 162 ต้น 3,460.00 560,520.00 200.00 32,400.00 592,920.00  
3 ขุดดินและถมกลับ 118.93 ลบ.ม. - - 50.00 5,946.50 5,946.50  
4 ทรายหยาบรองพื้น 7.48 ลบ.ม. 250.00 1,870.00 60.00 448.80 2,318.80  
5 คอนกรีตหยาบ 5.62 ลบ.ม. 1,350.00 7,587.00 100.00 562.00 8,149.00  
6 สกัดหัวเสาเข็ม 162 ต้น - - 100.00 16,200.00 16,200.00  
7 ถมดิน ปรับพื้นที่บริเวณที่กำหนด - ลบ.ม. - - - - -  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 1 งานดินและฐานราก 595,977.00   55,557.30 651,534.30  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 3

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  3 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 2  หมวดงานโครงสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 คอนกรีต 1 : 2 : 4 453.97 ลบ.ม 1,600.00 726,352.00 100.00 45,397.00 771,749.00  
2 เหล็กเสริม 59.33 ตัน 25,000.00 1,483,500.00 3,000.00 178,020.00 1,661,520.00  
  Ø 06 มม 13.13 ตัน            
  Ø 09 มม 2.34 ตัน            
  Ø 12 มม 6.25 ตัน            
  Ø 16 มม 4.99 ตัน            
  Ø 20 มม 14.78 ตัน            
  Ø 25 มม 17.84 ตัน            
3 ลวดผูกเหล็ก  30 กก./ตัน 1,780.22 กก 30.00 53,406.60     53,406.60  
4 ค่าแรงไม้แบบคอนกรีตฉาบปูน 4,740.20 ตร.ม. 200.00 984,040.00 60.00 284,412.00 1,232,452.00  
5 ค่าไม้แบบคอนกรีตฉาบปูน 2,370.10 ตร.ม. 200.00 474,020.00 60.00 142,206.00 616,226.00  
6 ตะปู 25 กก./ ตารางเมตร 1,185.05 กก 25.00 29,626.25     29,626.25  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 2 งานโครงสร้าง 2,234,411.60   472,371.01 2,706,782.61  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 3

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  3 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 3  หมวดงานปูนและตกแต่งผนัง

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 1,291.00 ตร.ม. 100.00 129,100.00 50.00 64,550.00 193,650.00  
2 ผนังฉาบปูน 1,656.00 ตร.ม. 50.00 82,800.00 60.00 99,360.00 182,160.00  
3 ผนังกรุกระเบื้อง 8" x 8 " 113.00 ตร.ม. 250.00 28,250.00 120.00 13,560.00 41,810.00  
4 บล็อกระบายลมลิ้นคู่ 5.00 ตร.ม. 150.00 750.00 50.00 250.00 1,000.00  
5 ฉาบปูนโครงสร้าง 4,187.43 ตร.ม. 50.00 209,371.50 60.00 251,245.80 460,617.30  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 3 งานปูนและงานตกแต่ง 450,271.50   428,965.80 879,237.30  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 4

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  4 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 4  หมวดงานผิวพื้น

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 พ 1  พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ 208.00 ตรม 20.00 4,160.00 15.00 3,120.00 7,280.00  
2 พ 3  พื้นผิวขัดมัน 1,880.00 ตรม 40.00 75,200.00 15.00 28,200.00 103,400.00  
3 พ 4 ผิวปูกระเบื้อง 8" x 8" 48.00 ตรม 250.00 12,000.00 120.00 5,760.00 17,760.00  
4 จมูกบันได ไพโรเกรส 96.00 100.00 9,600.00 30.00 2,880.00 12,480.00  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 4 งานผิวพื้น 100,960.00   39,960.00 140,920.00  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 5

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  5 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 5  หมวดงานฝ้าเพดาน

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท
1 ด 1  ฉาบเรียบ          

รวมในฉาบปูนโครงสร้าง

2 ด 2  ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. โครงแผ่น 32.00 ตรม 250.00 8,000.00     8,000.00  เหมารวม
T - BAR อลูมิเนียมระยะ 0.60 ม.            
3 ด 3 ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. มีฟอยล์  560.00 ตรม 200.00 112,000.00     112,000.00 เหมารวม
โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ            
4 ด 4 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบระบายลมหนา 4 มม. 184.00 ตรม 300.00 55,200.00     55,200.00 รวมโครง+ค่าแรง
โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี 0.60 x 1.20 ม.            
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 5 งานฝ้าเพดาน 175,200.00     175,200.00  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 6

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  6 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 6  หมวดงานหลังคา

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์  1656 แผ่น เผื่อ 5 % 1,743.00 แผ่น 44.00 76,692.00 5.00 8,715.00  85,407.00  
2 ครอบสันหลังกระเบื้องลอนคู่ 138 แผ่นเผื่อ 5 % 145.00 แผ่น 40.00 5,800.00 5.00 725.00 6,525.00  
3 ตะขอมุงกระเบื้อง 1,888.00 ตัว 2.00 3,776.00 - - 3,776.00  
 

โครงหลังคาเหล็ก

               
4 เหล็กตัว C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.= 832 ม. 4,126.72 กก 25.00 103,168.00 5.00 20,633.60 123,801.60  
5 เหล็ก LS - 40 x 40 x 4  มม.= 1380.8 ม. 3,576.80 กก 25.00 89,420.00 5.00 17,884.00 107,304.00  
6 เหล็ก LS - 50 x 50 x 6  มม.= 387.2 ม. 1,761.76 กก 25.00 44,044.00 5.00 8,808.80 52,852.80  
7 น๊อต Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม. 138.00 ตัว 40.00 5,520.00 - - 5,520.00  
8 เหล็กหน้าแปลนหัวเสา 0.275 x 0.475 x 6 มม. 52.00 แผ่น 100.00 5,200.00 -   5,200.00  
9 ฉนวนกันความร้อน 744.00 ตรม 85.00 63,240.00 10.00 7,440.00 70,680.00  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 6 หมวดงานหลังคา 396,860.00   64,206.40 461,066.40  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 7

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  7 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 7  หมวดงานประตูหน้าต่าง

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท
1 ป 1 เหล็กม้วน ขนาด 3.8 x 4 m 6 ชุด      22,600.00         135,600.00                     -                            -                   135,600.00  
2 2 เหล็กม้วน ขนาด 3.4 x 3 m 3 ชุด         9,200.00           27,600.00                     -                            -                      27,600.00  
3 3 เหล็กม้วน ขนาด 2.4 x 2 m 1 ชุด         4,800.00              4,800.00                     -                            -                        4,800.00  
4 ป 4 ตามแบบ 1 ชุด         3,760.00              3,760.00            500.00                 500.00                      4,260.00  
5 ป 5 น3 ตามแบบ 3 ชุด         9,900.00           29,700.00            500.00             1,500.00                    31,200.00  
6 ป 5 น4 ตามแบบ 4 ชุด         7,700.00           30,800.00            500.00             2,000.00                    32,800.00  
7 ป 6 ตามแบบ 3 ชุด         4,250.00           12,750.00            300.00                 900.00                    13,650.00  
8 ป 7 ตามแบบ 5 ชุด         2,000.00           10,000.00            300.00             1,500.00                    11,500.00  
9 ป 8 ตามแบบ 1 ชุด         1,700.00              1,700.00            300.00                 300.00                      2,000.00  
10 ป 9 ตามแบบ 1 ชุด         6,700.00              6,700.00            500.00                 500.00                      7,200.00  
11 น 1 ตามแบบ 24 ชุด      15,000.00         360,000.00        1,000.00           24,000.00                 384,000.00  
12 น 2 ตามแบบ 1 ชุด         7,240.00              7,240.00            500.00                 500.00                      7,740.00  
13 น 3 ตามแบบ 3 ชุด         9,300.00           27,900.00            500.00             1,500.00                    29,400.00  
14 น 5 ตามแบบ 3 ชุด         2,950.00              8,850.00            200.00                 600.00                      9,450.00  
15 น 6 ตามแบบ 6 ชุด         2,950.00           17,700.00            200.00             1,200.00                    18,900.00  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 7 งานประตู หน้าต่าง 685,100.00   35,000.00 720,100.00  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 8

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  8 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 8  หมวดงานสี

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 สีพลาสติกภายนอกและภายใน 6,619 ตรม 50.00 330,950.00 20.00 132,380.00 463,330.00  
2 สีน้ำมันทาเหล็ก 1,004 ตรม 60.00 60,240.00 20.00 20,080.00 80,320.00  
3 สีน้ำมันทาไม้ 47 ตรม 60.00 2,820.00 20.00 940.00 3,760.00  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 8 งานสี 394,010.00   153,400.00 547,410.00  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 9

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  9 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 9  หมวดงานสุขภัณฑ์และท่อ

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
1 โถส้วมนั่งยอง  มีขา  ฟลัชวาวล์  5 ชุด 1,000.00 5,000.00 200.00 1,000.00   6,000.00  
2 อ่างล้างหน้าฝังเคาเตอร์ก๊อกเดี่ยว 4 ชุด 1,500.00 6,000.00 250.00 1,000.00 7,000.00  
3 โถปัสสาวะชายแบบแขวนเคลือบขาว 7 ชุด 4,000.00 28,000.00 200.00 1,400.00 29,400.00  
4 ที่ใส่กระดาษชำระ เคลือบขาว 5 ชุด 120.00 600.00 50.00  250.00 850.00  
5 สายฉีดชำระ 5 ชุด 200.00 1,000.00 50.00 250.00 1,250.00  
6 เคาร์เตอร์ ค.ส.ล.ปูกระเบื้อง 0.60*3.00 ม 2 ชุด 1,500.00  3,000.00 - - 3,000.00  
7 เคาร์เตอร์ ค.ส.ล.ปูกระเบื้อง 0.60*1.00 1 ชุด 500.00 500.00 - - 500.00  
8 ก๊อกน้ำเตี้ย 6 ชุด 200.00 1,200.00  50.00  300.00 1,500.00  
9 STOP  VALVE  12 ชุด 100.00 1,200.00 50.00 600.00 1,800.00  
10 CLEAN OUT  ท่อส้วม 5 ชุด 150.00 750.00 50.00 250.00 1,000.00  
11 ก็อกน้ำ เปิด-ปิด แบบกด 7 ชุด 350.00 2,450.00 100.00 700.00 3,150.00  
12 กระจกเงา 0.90*3.00 ม 2 ชุด 1,500.00 3,000.00 100.00 200.00 3,200.00  
13 กระจกเงา 0.90*1.00 ม 1 ชุด 500.00 500.00 100.00 100.00 600.00  
14 แผงกั้นที่ปัสสาวะ 2 ชุด 600.00 1,200.00 100.00 200.00 1,400.00  
15 ท่อน้ำโสโครก 9 ชุด 1,000.00 9,000.00 - - 9,000.00  
16 ท่อน้ำดี 21 ชุด 500.00  10,500.00 - - 10,500.00  
17 ท่อระบายอากาศ 16 ชุด  500.00 8,000.00 - - 8,000.00  
18 ถังเกรอะ-ถังกรอง 1 ชุด 25,400.00  25,400.00 5,000.00 5,000.00 30,400.00  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 9 งานสุขภัณฑ์และท่อ 107,300.00   11,250.00 118,550.00  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 10

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  10 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 10  หมวดงานไฟฟ้า

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท
1

แผงสวิทซ์ใหญ่  MDB

1 ชุด 68,000.00 68,000.00 4,500.00  4,500.00 72,500.00  
2 แผงสวิทซ์ประจำชั้น  (LP-1L1) 3 ชุด 25,000.00 75,000.00 1,500.00 4,500.00 79,500.00  
3 เสาไฟฟ้าขนาด 7.00 ม. 3 ต้น  2,000.00 6,000.00  500.00 1,500.00 7,500.00  
4 ENTRANCE CAP 1 ชุด 200.00 200.00 40.00 40.00 240.00  
5 THWA  70  SQ.MM 90   47.00  4,230.00 10.00  900.00 5,130.00  
6 THWA  50  SQ.MM 30                39.00                1,170.00               10.00                  300.00                        1,470.00  
7 SPOOL  RACK 5 ชุด              300.00                1,500.00               60.00                  300.00                        1,800.00  
8

THW  120  SQ.MM

42              241.00              10,122.00               48.00               2,016.00                      12,138.00  
9

THW  95  SQ.MM

14              201.00                2,814.00               40.00                  560.00                        3,374.00  
10 ท่อ  IMC 3" 12              260.00                3,120.00               55.00                  660.00                        3,780.00  
11 THW  350  SQ.MM 48              112.00                5,376.00               22.00               1,056.00                        6,432.00  
12 THW  35  SQ.MM 16                77.00                1,232.00               15.00                  240.00                        1,472.00  
13 THW  10  SQ.MM 16                24.00                   384.00                 5.00                    80.00                           464.00  
14

ท่อ  EMT 2"

12                85.00                1,020.00               17.00                  204.00                        1,224.00  
15 สายดิน  THW  35 SQ.MM 18 57.00 1,026.00 - - 1,026.00  
16

ท่อ  PVC  3/4"

15                  7.00                   105.00                     -                            -                             105.00  
17

GROUND  LOT 5/8"

3              550.00                1,650.00                     -                            -                          1,650.00  
18 FL 1 X 18 W  (โคมและอุปกรณ์ครบชุด) 1 ชุด              620.00                   620.00             260.00                  260.00                           880.00  
19 FL 2 X 18 W  (โคมและอุปกรณ์ครบชุด) 81 ชุด           1,700.00            137,700.00             260.00             21,060.00                    158,760.00  
20

ท่อ  EMT 1"

450                55.00              24,750.00               20.00               9,000.00                      33,750.00  
21

ท่อ  EMT 1/2"

90                26.00                2,340.00               20.00               1,800.00                        4,140.00  
22 ราง  WIRE WAY 2"x3" 224 ชุด              200.00              44,800.00             300.00             67,200.00                    112,000.00  
23 สวิทซ์ 62 ชุด              130.00                8,060.00               20.00               1,240.00                        9,300.00  
24 เต้ารับ 46 ชุด              130.00                5,980.00               20.00                  920.00                        6,900.00  
25

สาย  THW 2.5 SQ.MM

3,026                  6.00              18,156.00                     -                            -                        18,156.00  
26

 สาย  THW 4.0 SQ.MM

168                  9.00                1,512.00                     -                            -                          1,512.00  
27 ค่าแรงเดินสายเมนไฟฟ้า 58 ชุด                     -                            -               300.00             17,400.00                      17,400.00  
28 อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 1 ชุด         15,000.00              15,000.00                     -                            -                        15,000.00  
รวมยอดเงินหมวดงานที่ 10 งานไฟฟ้า 441,867.00   135,736.00 577,603.00  

หมายเหตุ

จากแบบ บร. แผ่นที่ 10 / 12  รายการที่ 10 หมวดงานไฟฟ้า หัวข้อที่ 11  THW 350 SQ.MM  ทางบริษัทได้เสนอราคาโดยใช้  THW 35 SQ.MM  แทน  เนื่องจาก
MAIN ไฟฟ้า 100 AT  สามารถใช้สายไฟฟ้า  THW 35 SQ.MM  แทนได้ และในท้องตลาดไม่มีสายไฟ  THW 350 SQ.MM  จำหน่าย

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 11

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  11 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 11  หมวดงานครุภัณฑ์

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
รวมยอดเงินหมวดงานครุภัณฑ์          

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


หน้า 12

รายการประมาณการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  

แบบ ปร. 4  แผ่นที่  12 / 12

สถานที่ก่อสร้าง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบเลขที่  47205   ตอกเสาเข็ม  14  เมตร 

รายการที่ 12  หมวดงานเบ็ดเตล็ด

ประมาณการเมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.        
     
ลำดับที่ รายการ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน    บาท
1

เครื่องดับเพลิง

           
ชนิด  chemical powder 2a, 2b  10 ปอนด์ 3 ชุด 1,000.00  3,000.00 50.00                 150.00                      3,150.00
hallon  gas  15  ปอนด์ 3 ชุด 4,000.00 12,000.00 50.00                 150.00                    12,150.00
2 ท่อน้ำฝน  พี วี ซี  4  นิ้ว 10 จุด 800.00 8,000.00 200.00             2,000.00                    10,000.00
3 ฝา  CLEAN OUT ทองเหลือง 20 อัน 150.00 3,000.00  20.00                 400.00                      3,400.00
รวมยอดเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด 26,000.00   2,700.00 28,700.00  

ประทับตราบริษัทพร้อมลายเซ็นกำกับ


rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:27:03