ผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ผตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACOPA)


รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงษ์บุญ
Practical  &  Theoretical  Engineer
ที่ปรึกษาและนักวิชาการ
วิศวกรรมโยธา ชลประทาน การก่อสร้าง งานวิจัย
และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง


rangsonw@gmail.com  ;  www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw

ไม่สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาใดๆ เพื่อสังคมอุดมปัญญา

ปรับปรุงแก้ไข: จันทร์, 28 กันยายน 2558 15:16:32